Heeft u een vraag?

Algemene voorwaarden

Probu Online
Bredaseweg 8
4844 CL  Terheijden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN:
Probu Online, gevestigd te Terheijden.
Hierna te noemen: Probu Online

Privacyverklaring
In aanvulling op onze algemene voorwaarden is onze privacyverklaring van toepassing.
Deze privacyverklaring kan je raadplegen via deze link.

Aanvullende voorwaarden verwerkersovereenkomst
In aanvulling op onze algemene voorwaarden is de verwerkersovereenkomst van toepassing.
Deze verwerkersovereenkomst kan je raadplegen via deze link.

 

Artikel 1           Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Probu Online: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van Probu Online;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Probu Online en koper.

Artikel 2           Algemeen
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Probu Online en een koper waarop Probu Online deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Probu Online, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Probu Online en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Probu Online.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Probu Online en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door Probu Online gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zeven dagen, tenzij anders aangegeven. Probu Online is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van Probu Online zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Probu Online daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Probu Online anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Probu Online niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).
8. Probu Online behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst
1. Probu Online zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Probu Online het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Probu Online aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Probu Online worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Probu Online zijn verstrekt, heeft Probu Online het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Probu Online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Probu Online is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Probu Online kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Probu Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Probu Online of door Probu Online ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Koper vrijwaart Probu Online voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).
8. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de koper Probu Online derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4.1        Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van artikel 4.1.2, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van Probu Online.
2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Downgraden van een dienst dient eveneens minimaal 2 maanden voor de afloopdatum te worden gemeld.
3. Probu Online kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Probu Online niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
4. Probu Online heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, heeft opgehouden te betalen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
5. Probu Online heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

- Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Probu Online cq abuse policy

Artikel 5           Levering
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Probu Online.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Probu Online deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Probu Online gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is Probu Online gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien Probu Online gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Probu Online ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Probu Online een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Probu Online schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Probu Online is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Probu Online is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Probu Online de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6           Monsters en modellen
1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7           Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Probu Online te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Probu Online op de wijze zoals door Probu Online aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

Artikel 8           Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien Probu Online met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Probu Online niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Probu Online mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
3. De door Probu Online gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 9           Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Probu Online zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Probu Online de koper hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Probu Online daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Probu Online geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10         Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Probu Online aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Probu Online op de koper onmiddellijk opeisbaar.
4. Probu Online heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Probu Online kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Probu Online kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5. Probu Online heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).
6. De betaling van alle Probu Online diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals de kosten voor de registratie van domeinnamen.
7. Probu Online zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.

Artikel 11         Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Probu Online geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Probu Online totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Probu Online gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Probu Online zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door Probu Online geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Probu Online zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Probu Online of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Probu Online zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
7. Om voor de klant de kosten zo laag mogelijk te houden, is het mogelijk dat wij gebruik maken van componenten die we eerder voor andere opdrachten hebben ontwikkeld. Ook is het zo dat componenten uit toekomstige opdrachten mogelijk later in enige vorm in projecten kunnen worden gebruikt.

Artikel 12         Garantie
1. Probu Online garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Probu Online.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering.
4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Probu Online de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Probu Online, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Probu Online te retourneren en de eigendom aan Probu Online te verschaffen.
5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Probu Online, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de door Probu Online verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.  (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 13         Incassokosten
1. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
2. Indien Probu Online hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
4.  Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 14         Opschorting en ontbinding
1. Probu Online is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Probu Online ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Probu Online bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Probu Online op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Probu Online de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Probu Online behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15         Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Probu Online aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Probu Online het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 16         Aansprakelijkheid
1. Indien door Probu Online geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Probu Online jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Indien Probu Online aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 1/10 van het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €10 (Zegge: tien euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Probu Online in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Probu Online aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Probu Online toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Probu Online is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Probu Online of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 9).
6. Probu Online is nimmer aansprakelijk voor de door de koper op haar systemen geplaatste content, dit omvat het volgende:
Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziek bestanden waarvoor geen toestemming is verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving
Adult Materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van Probu Online
Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.

Artikel 17         Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18         Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Probu Online geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Probu Online niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Probu Online worden daaronder begrepen.
3. Probu Online heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Probu Online zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel Probu Online ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Probu Online gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 19         Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart Probu Online voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien koper aan Probu Online informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20         Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Probu Online zich de rechten en bevoegdheden voor die Probu Online toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Probu Online tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Probu Online, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Probu Online eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Probu Online worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Probu Online behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21         Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Probu Online gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Probu Online zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Probu Online niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22         Niet-overname personeel
1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Probu Online, medewerkers van Probu Online of van ondernemingen waarop Probu Online ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23         Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Probu Online is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Probu Online het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 24         Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Probu Online en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25         Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Probu Online.
2. Indien een klacht gegrond is zal Probu Online de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Probu Online slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.

Artikel 26         Beperkingen en onrechtmatig gebruik
1. Probu Online behoud zich het recht voor om servers door Probu Online geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als Probu Online beslist dat de server niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht Probu Online veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.
2. Probu Online verbiedt expliciet het volgende:
Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving
Adult Materiaal – Dit omvat tevens alle pornografie, erotische foto’s en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip “adult materiaal” is geheel de discretie van Probu Online
Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel de discretie van Probu Online.
Het versturen van ongevraagde email en/of SPAM naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van Probu Online.
3. Probu Online heeft het recht de door de koper op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet..
4. Probu Online heeft een beperking op het gebruik van datatraffic variërend per (Virtuele/Dedicated) Server. Deze beperking zal altijd worden vermeld in de prijslijst bij de betreffende (Virtuele/Dedicated) Server. Na overschrijding van deze limiet zal eerst een waarschuwing worden gegeven. Mocht de overschrijding van deze limiet aanhouden dan zal Probu Online de koper 50 euro per blok van 5 verbruikte GigaByte boven de limiet in rekening brengen.
5. Probu Online heeft een beperking op van opslagcapaciteit variërend per Virtuele Server. Probu Online zal ervoor zorgen dat deze limiet niet overschreden kan worden. Mocht dit toch op, welke wijze dan ook, voorkomen dan is Probu Online gerechtvaardigd de te veel opgeslagen data te verwijderen. Dit zal voorafgaan aan een schriftelijke waarschuwing van Probu Online aan de koper.
6. Probu Online behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Koper zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
7. Koper beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij rederlijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Probu Online gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.
8. Het is niet toegestaan de verbinding met Probu Online te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij Probu Online enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien Probu Online strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de koper van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Probu Online behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende koper te verhalen.
9. De koper is aansprakelijk voor alle schade die Probu Online mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de koper in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
10. Probu Online is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
11. Probu Online is gerechtigd de toegang voor de koper tot Probu Online tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de koper een verplichting jegens Probu Online niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de koper onverlet.
12. Tot opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de koper binnen een door Probu Online gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen

Artikel 27         Domein namen
1. Virtuele servers kunnen geconfigureerd worden met of zonder eigen domeinnaam. Indien een Virtuele Server geconfigureerd wordt met een eigen domeinnaam zijn de leden 2 t/m 6 van toepassing. Anders zijn de leden 7 en 8 van toepassing.
2. Probu Online kan indien gewenst de domeinnaam voor de koper aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en koper aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domeinnaam voldoet.
3. Betaling van de door de domein registratie instantie in rekening gebrachte kosten dienen door de koper rechtstreeks aan de domein registratie instantie te worden betaald tenzij anders overeengekomen.
4. Registratie van een domeinnaam door Probu Online ten behoeve van de koper zal in alle gevallen op naam van de koper komen te staan. Ook na beëindiging van de overeenkomst tussen Probu Online en koper blijft de domeinnaam eigendom van de koper. Koper dient echter zelf de verhuizing van een domeinnaam naar een andere provider te verzorgen.
5. Probu Online is niet aansprakelijk in geval een voor de koper aangevraagde domeinnaam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.
6. Probu Online is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domeinnaam door enerzijds het in gebreke blijven van de koper en anderzijds het in gebreke blijven van de domein registratie instantie.
7. Indien de koper een subdomein naam kiest op het domein van  Probu Online, blijft deze subdomein naam ten aller tijden eigendom van Probu Online.
8. Probu Online behoudt zich het recht voor een door de koper aangevraagde subdomein naam te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties buiten de EU

Bij het registreren van een domeinnaam buiten de EU (ccTLDs), dien je je ervan bewust te zijn dat Probu Online niet in kan staan voor de privacy van degene op wiens naam de domeinnaam komt te staan (WHOIS). Kies je er ervoor om de domeinnaam te registeren, dan ga je akkoord met het overnemen van de verantwoordelijkheid rondom het delen van persoonsgegevens met de Registry van de betreffende ccTLD. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer bij Probu Online.

Aanvullende voorwaarden domeinregistraties

Indien je via ons een of meerdere domeinnamen registreert of op jouw naam laat stellen, zullen wij deze voor jou vastleggen of vast laten leggen bij de registry die de desbetreffende domeinnaamextensie uitgeeft. Per domeinnaamextensie zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing.

Voor sommige domeinnaamextensies, zoals bijvoorbeeld bij .nl-domeinnamen, eist de desbetreffende registry dat een overeenkomst tot stand komt tussen jou en die registry. Je verleent aan ons een volmacht om deze overeenkomst namens jou te sluiten en om namens jou akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden. Indien betrokkenheid van een derde nodig is voor het tot stand brengen van de overeenkomst tussen jou en een registry, kunnen wij de door jou aan ons verleende volmacht aan die derde verlenen.

Artikel 28         Web-ontwerp
Alle materialen die ontstaan bij het ontwikkelen van een website, mogen niet gedupliceerd, verkocht of veranderd worden zonder toestemming van Probu Online. Hierbij hoort het totale ontwerp, maar ook de afzonderlijke materialen, zoals tekst, afbeeldingen en programmatuur.

Artikel 29         Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Oost Brabant.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.